Popis

Prioritou v rozvoji pražského metra, potvrzenou usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1288 z 28. srpna 2007, je prodloužení tratě A metra západním směrem za stanici Dejvická. Rozhodující částí tohoto záměru je úsek od stávající stanice Dejvická do stanice Motol, jedná se o pátý provozní úsek tratě A. Tím prvním byl úsek mezi dnešní stanicí Dejvická (tehdy Leninova) a Náměstím Míru, který byl slavnostně otevřen 12. srpna 1978.

mapa1

Celé stavbě je věnována mimořádná pozornost na všech úrovních. V první řadě to bylo zpracování územně - plánovací dokumentace, na které navazovalo několik stupňů projektů, jejich projednání a zajištění příslušných stavebních povolení. Klíčovou záležitostí pro nastartování celého procesu bylo zajištění finančních prostředků z evropských fondů.

Cílem projektu je výrazné zlepšení dopravní obsluhy městské části Praha 6, s podstatnou redukcí povrchové hromadné dopravy (především autobusové), znamenající odpovídající snížení ekologické zátěže. Zásadním přínosem nově budovaného úseku je přesun terminálu městských a regionálních autobusových linek z exponovaného Vítězného náměstí ke stanici metra Veleslavín. Výrazně lépe bude dostupný nemocniční areál v Motole, kam směřují každodenně tisíce zaměstnanců a pacientů.

Součástí prodloužení tratě A metra, představující čtyřstaniční (stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol) ražený úsek o délce 6 kilometrů, je také vybudování autobusového terminálu Veleslavín a autobusového obratiště Vypich.

Zprovoznění nově budovaného úseku Dejvická – Motol se předpokládá na 28. září 2014.

Stavba

Trať A pražského metra ve svém prodloužení prostupuje jako dopravní osa severozápadním sektorem Prahy. Navazuje na současnou konečnou stanici Dejvická, pod Evropskou ulicí stoupá západním směrem k úpatí hřbetu Červeného vrchu a Hanspaulky, ve Vokovickém sedle se stáčí k jihu a prostupuje od severu Bělohorskou terasu s ostrohem Petřin a vyúsťuje pod jižními svahy Motolského údolí. Prochází tedy složitou konfigurací terénu, která předurčila uspořádání tratě jako převážně hlubinné s raženými mezistaničními úseky i stanicemi. Dalšími určujícími faktory, které směrové a výškové řešení tratě formují, jsou přestupní uzly na železnici a autobusové linky ve Veleslavíně, nepřeložitelné kanalizační stoky v prostoru Veleslavína a snaha o přímý vstup do areálu nemocnic v Motole. Maximální sklon trati činí 39,5 ‰ a minimální směrový oblouk má poloměr R = 630 m.

Technické řešení trasy je s ohledem na morfologii terénu a urbanizované prostředí města navrženo v převážné míře jako ražené. Staniční tunely jednolodních i trojlodní stanice budou raženy technologií NRTM („nová rakouská tunelovací metoda“) za použití trhacích prací z přístupových tunelů, jež umožní využití nákladních vozidel pro transport rubaniny bez aplikace těžních šachet. Jednokolejné traťové tunely budou prováděny technologií TBM („Tunel Boring Machin“) pomocí moderních tunelovacích strojů. Prstence ostění budou ze železobetonových dílců s výplní rubového prostoru. Maximální poklesy nebudou větší než 5 milimetrů. V menší míře bude užito technologie NRTM s trhacími pracemi pro ražbu dvoukolejných tunelů a propojek mezi nimi. Nosné konstrukce hloubených objektů budou převážně z monolitického železobetonu jako rámové konstrukce s deskovými stropy. Vodotěsné izolace budou foliové, jež zajistí ochranu proti zemní vlhkosti, tlakové podzemní vodě i proti účinkům bludných proudů. Pro zajištění stavebních jam budou užity podzemní stěny, pilotové stěny, záporová pažení s využitím mikropilot.

tbm

Stanice Bořislavka

Stanice Bořislavka je lokalizována do prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská a Horoměřická a Evropská a Kamerunská pod Evropskou ulicí. Je navržena jako jednolodní, ražená s ostrovním nástupištěm v hloubce 28,6 metru pod terénem, s jedním výstupem prostřednictvím eskalátoru do podzemního vestibulu, s podchodem pod Evropskou ulicí poblíž křižovatky s ulicemi Horoměřickou a Liberijskou, s přestupem na místní autobusové linky a na tramvaj. Druhý bezpečnostní výstup s dvojicí výtahů je veden přímo z nástupiště do nového podchodu pod Evropskou ulicí u ulic Arabská a Kamerunská.

Stanice Nádraží Veleslavín

Stanice Nádraží Veleslavín je uložena šikmo pod Evropskou ulicí a železniční tratí. Je založena v hloubce 20,4 metru pod terénem, jako ražená trojlodní se zkrácenou střední lodí a s ostrovním nástupištěm. Má jeden eskalátorový výstup do podzemního vestibulu s podchodem, z něhož je plánován v budoucnu přestup na železniční zastávku modernizované trati Praha - Kladno, plánovaný autobusový terminál a na tramvaj. Druhý nouzový výstup z podchodu je veden do parčíku východního části křižovatky ulic Evropská a Veleslavínská.

Stanice Petřiny

Stanice Petřiny je situována pod ulicí Brunclíkovou jižně od křižovatky s ulicí Na Petřinách. Je navržena jako jednolodní ražená s ostrovním nástupištěm v hloubce 37,4 metru pod terénem s jedním eskalátorovým výstupem do povrchového vestibulu na křižovatce s ulicí Na Petřinách. Kompaktní a stabilizovaná zástavba Petřin s převažující čistě obytnou funkcí umožňuje realizovat přestupy mezi metrem a povrchovou návaznou dopravou pouze v rozsahu současného stavu.

Stanice Nemocnice Motol 

Stanice Nemocnice Motol je navržena jako mělce hloubená se stropem obloukově proskleným, je simulována paralelně s Kukulovou ulicí s bočními nástupišti v hloubce 6,7 metru pod terénem. Rozhodující úlohou této stanice je zásadně zlepšit dopravní obsluhu celostátně významného areálu nemocnic a zároveň nabídnout kontakt s tratí A metra pro spádová území Řep a Jihozápadního města prostřednictvím přivedených autobusových linek. Podzemní vestibul stanice navazuje podchodem pod Kukulovou ulicí přímo do předprostoru severního vstupu do nemocnice. Charakter lokality neumožňuje provést odpovídající ukončení městských či regionálních autobusových linek v blízkosti stanice, a proto je navrženo zřídit smyčku autobusů s odstavy na ploše uvnitř dnešní smyčky tramvají na Vypichu.

Postupy výstavby

V rámci výstavby již bylo provedeno

Postupně byly předány plochy zařízení stavenišť CV1, CV3, E2, BRE1, KU1, MO1, Veleslavín VE, CV2, BRE 2 a PE2, a ty byly následně oploceny.

Do konce května 2010 bylo ukončeno kácení zeleně na staveništích E2, KU1, CV 1, CV 3, BRE1, PE 2, MO 1 a MO 2. V tomto čase byla pokácena také podstatná část zeleně na staveništi VE (zbytek byl povolen pokácet rozhodnutím s nabytím právní moci dne 22. prosince 2010) a CV 2. Zbývající plochy jsou káceny postupně v 1. čtvrtletí roku 2011.

Na staveništi E2 bylo dokončeno oplocení staveniště a kácení zeleně. Buňkoviště má veškeré přípojky zařízení staveniště, vjezdy a výjezdy. Je dokončena ochrana inženýrských sítí, přeložka drenáže a montáž buňkoviště, které je dokončeno k nastěhování. Stavební jáma je odtěžena do 1. pracovní úrovně.

Na staveništi Veleslavín bylo provedeno částečné oplocení zařízení staveniště a náhradní chodník, kácení zeleně a částečně vjezdy a výjezdy na zařízení staveniště. Provedl se inženýrsko geologický průzkum.

Na staveništi VE probíhají práce na přeložkách vodovodů, slaboproudých zařízení, plynovodu, ražení kanalizace a přeložky hradebních vodovodů. Byla provedena přeložka ulice Kladenská 2. fáze. Proběhly úpravy na rozšíření vozovky ulice Evropská.

Zemní práce probíhají na staveništích KU1 a E2. Na staveništi PE 2 byla dokončena větrací šachta s předvrtanými piloty.

Zařízení staveniště KU1 bylo stavebně dokončeno.

Ve stanici Motol byla dle DIRů (dopravně-inženýrská rozhodnutí) dokončena stavební úprava vozovky Kukulova na jižní straně, byla přemístěna zastávka autobusů. Byla dokončena přípojka veřejného osvětlení – jih. Jsou dokončeny provizorní protihlukově stěny a piloty na stavební jámě KU1. Probíhá těžba prostoru jámy na 3. kotevní úroveň a východní strany rampy na 3. kotevní úroveň, dále probíhají vrty a betonáž pilot opěrné zdi na severní straně ulice Kukulova. Ve shodě s DIRem byla provedena úprava světelného signalizačního zařízení - 2.fáze (přechod přes ulici Kukulova).

Přípojky 22 kV pro TBM zařízení staveniště BRE 1 a E 2. Pro přípojku BRE 1 byl MČ P6 vydán dne 18.10.2010 souhlas s umístěním a provedením stavby. Neprodleně byly zahájeny zemní práce a pokládka kabelů. Byly položeny kabely v ulici Pobělohorská a na zařízení staveniště BRE1 byla osazena rozpínací stanice.

Zemní práce (hloubení a ražba) probíhají ze staveniště BRE1 a pokračuje ražba obratového tunelu a propojky do stanice Petřiny. Práce na dvoukolejném tunelu byly zastaveny.

Ve stavebním oddíle 07 v okolí stanice Motol byla dokončena montážní šachta, bylo vyraženo 170 m obratových kolejí.

Ve stavebním oddíle 08 v okolí stanice Motol bylo vyraženo 133 metrů kaloty.

Ve stavebním oddíle 03 v okolí stanice Červený Vrch bylo vyraženo 98 metrů přístupové štoly zařízení staveniště CV3. Pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí v oblasti CV2.

V okolí stanice Červený Vrch (CV 1) byly dokončeny inženýrské sítě, zbývá provést elektropřípojku CV3, přípojky vody a kanalizace zprovozněny, zpevněné plochy sever a jih provedeny. Proveden překop ulice Horoměřická pro chráničky.

Sdružení ARCADIS-INSET provádí geomonitoring na zařízení staveniště BRE 1 (Na Vypichu) pro obě ražené štoly, montážní šachtu pro TBM, raženou kanalizaci ve stavebním oddíle 05 v okolí stanice Veleslavín, ražené objekty ve stavebním oddíle 03 v okolí stanice Červený Vrch a díla ve stavebním oddíle 09 v okolí stanice Motol.

Provádějí se zemní práce pro přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická.

Pokračují práce ve stavebním oddíle 09 na realizaci opěrné zdi podél ulice Kukulova. Dokončují se práce na objektech Strojovna vzduchotechniky a montážní jáma, pokračují práce na objektu Trvale kotvená stěna.

Ve stavebním oddíle 08 v mezistaniční úseku Petřiny – Motol se dokončuje plocha zařízení staveniště pro úložiště tubinků, provádí se vjezd do Ankarské ulice a ulice Na Vypichu. Ražba tunelu směr Motol je realizována v plném profilu v délce 200 m, dokončují se protihluková opatření v ulici Na Vypichu.

V prosinci 2010 proběhla přejímka TBM ve Schwanau. Veškeré komponenty 1. štítu byly dopraveny do Prahy a bylo zahájeno jeho sestavování. Sestava štítu by měla být dokončena v březnu 2011 a začátkem dubna se předpokládá instalace 1. kola. Následovat bude spuštění ražby levého traťového tunelu směr stanice Petřiny.

V lednu 2011 proběhlo hloubení stavební jámy, přes kterou bude zajišťován provoz razícího štítu TBM pro úsek Červený Vrch – Dejvická. Po ukončení ražeb bude v této jámě vybudována šachta a objekt hlavního větrání. U stanice Petřiny byly vyraženy přístupové štoly do trasy a obratový tunel (178,5 m). Byla zahájena montáž razícího štítu TBM.

V průběhu února března 2011 bylo vyraženo 223 m přístupové štoly do stanice Červený Vrch. Porběhli zemní práce ve výtahové šachtě. Byla provedena přeložka tramvajové trati, včetně komunikace Evropská. Ve stanici Motol pokračovala ražba odstavných a obratových kolejí (120 m).

Dne 21. března se na staveništi na Vypichu uskutečnil slavnostní křest plnoprofilového razicího štítu, který bude razit většinu traťových tunelů na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Probíhají předstihové práce provozních souborů ve stanici Dejvická. – 01/2011

Realizuje se přívod 22 KV do stanice Dejvická.

Ve stanici Motol zahájena ražba odstavných a obratových kolejí. – 01/2011

Provedena provizorní přeložka tramvajové trati včetně komunikace Evropská na Červeném vrchu. – 02/2011

Zahájeny práce na jižní části vestibulu Červený vrch. – 03/2011

Ve stanici Veleslavín zahájeny práce na hloubené jámě, včetně sjízdné rampy. – 03/2011

Ve stanici Motol probíhá přeložka dešťové kanalizace DN 500. – 03/2011

Na ploše E2 dokončena stavební jáma a probíhají pokládky podkladních betonů. – 03/2011

Na ploše BRE 1 proběhl 21.3.2011 křest mechanizovaného štítu TBM (Tonda) a následně zahájena ražba levého traťového tunelu.

Zahájeny přípravné práce na ploše E1 na Dejvické ul.

Na Červeném vrchu byla zahájena ražba vlastní stanice přes dokončenou přístupovou štolu. – 04/2011

Ve stanici Motol přípravné práce na protiražbu dvoukolejného tunelu. – 05/2011

Ve stanici Dejvická (vestibul) byly zahájeny práce na náhradní trase napájecího kabelu 22 KV. – 05/2011

Na stanici Červený vrch byla provedena bezpečnostní pilotová clonící stěna. – 05/2011

Ve stanici Motol byly dokončeny ražby odstavných a obratových kolejí prováděných z jámy KU 1. – 05/2011

Ve stanici Červený vrch byla dokončena a zkolaudována protihluková hala nad portálem přístupové štoly. – 06/2011

Na BRE 1 byl 18.6.2011 pokřtěn 2. mechanizovaný štít TBM (Adéla) a následně zahájena ražba pravého traťového tunelu.

Ve stanici Motol zahájeny práce na hloubených tunelech za stanicí. – 06/2011

Ve stanici Červený vrch zahájeno hloubení výtahové šachty. – 07/2011

Ve stanici Veleslavín dokončena stavební jáma včetně sjízdné rampy a byla zahájena ražba levého staničního tunelu. – 08/2011

Ze stanice Motol zahájena protiražba dvoukolejného tunelu. – 08/2011

11.8.2011 proběhla prorážka mechanizovaným štítem TBM levého traťového tunelu do stanice Petřiny. (razící štít Tonda)

Ve stanici Petřiny zahájeny přípravné práce pro ražbu ekalátorového tunelu – 08/2011

Ve stanici Červený Vrch zahájena ražba ekalátorového tunelu – 08-2011

Ve stanici Veleslavín zahájena ražba pravého staničního tunelu – 08/2011

Na ploše Evropská 1 byly provedeny podzemní stěny, které budou zajišťovat stavební jámu, zároveň bylo zahájeno její odtěžování – 09/2011

Prorážka pravého traťového tunelu do stanice Petřiny mechanizovaným štítem TBM (Adéla) – 19. 9. 2011

BOZP a ekologie

Probíhá kontrolní činnost na stavebních dvorech BRE1, BRE2, KU1, MO 1, E2, CV1, CV2, CV3, PE1 a VE a v týdenním cyklu probíhají kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti hlavních zhotovitelů stavby.

Monitoring

ARCADIS – INSET monitoruje a bude monitorovat objekty, které se nacházejí v zóně ovlivnění a seismické zóně ražených tunelů, v návaznosti na postup výstavby. V rámci tohoto monitorování je prováděno několik druhů kontrolních měření včetně sledování hydrogeomonitoringu.

Nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb.

Kácení zeleně a její likvidace probíhalo a probíhá v souladu se zák.č.185/2001 Sb.

Pasportizace objektů

K již předaným pasportizacím budou jejich zhotovitelem doplněny souhlasy vlastníků pasportizovaných objektů a dále bude probíhat podrobnější pasportizování objektů v zónách ovlivnění ražbami dle časového postupu prací.

Harmonogram

Fáze investičního procesu zahájení ukončení
Vypracování ověřovací studie souboru stavby   10/2007
Vypracování a schválení přípravné dokumentace k územnímu rozhodnutí 03/2007 11/2007
Vypracování a schválení projektové dokumentace 07/2008 ke stavebnímu povolení 11/2008  
Zahájení stavebních řízení a právní moc základních 07/2009 01/2010
Stavebních povolení stavby (SP nabyla účinnosti tj. jsou vykonavatelná k30. 9. 2009)    
Zadání zakázky na dodávku stavební části 04/2009 12/2009
Realizace stavební části 12/2009 12/2014
Předstihové práce technologické části-výběr 2010 2011
Technologická část výběr zhotovitele 2010 2011
Realizace technologické části stavby 2011 2014

Infocentrum stavby

Hlavní informační středisko je umístěno v ulici K Lánu 2, Praha 6 (stavební objekt ZS CV3) a je otevřeno pro veřejnost každé úterý v době od 14 do 18 hodin.

phoca_thumb_l_2010_05_02

Účastníci výstavby

Investor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

https://www.dpp.cz/

Obstaravatel

Inženýring dopravních staveb a. s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

https://www.ids-praha.cz/

Projektant stavební a technologické části do úrovně DVZ včetně autorského dozoru

METROPROJEKT Praha a. s., Náměstí I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

https://www.metroprojekt.cz/

Dodavatel stavební části včetně realizační dokumentace

„Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)“; Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 jako „vedoucí účastník sdružení“ a HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „člen sdružení“

https://www.metrostav.cz/

https://www.hochtief.cz/

Dodavatel technologické části

Dosud nebylo ukončeno výběrové řízení.

Členění stavenišť

Stavební oddíl 01 (S0 01) - stanice Dejvická

Probíhají přípravné práce pro montáž předstihových provozních souborů ve stanici.

Stavební oddíl 03 (SO 03) – stanice Bořislavka

Probíhá ražba přístupové štoly do stanice - vyraženo 223 m. Na povrchu byly provedeny přeložky inženýrských sítí. Následná úprava komunikací včetně provizorní přeložky tramvajové trati umožní otevření stavební jámy pro výstavbu jižní části vestibulu. Byla provedena přeložka tramvajové trati včetně komunikace Evropská. Probíhají zemní práce na zajištění stavební jámy jižní části vestibulu. Byly zahájeny práce na výtahové šachtě.

Stavební oddíl 04 (SO 04) – mezistaniční úsek BořislavkaNádraží Veleslavín

Na ploše probíhá hloubení stavební jámy, včetně zajištění, přes kterou bude zajišťován provoz razícího štítu TBM pro úsek Červený Vrch – Dejvická. Po ukončení ražeb bude v této jámě vybudována šachta a objekt hlavního větrání.

Stavební oddíl 05 (SO 05) - stanice Nádraží Veleslavín

Realizují se přeložky inženýrských sítí včetně ražených kanalizačních řadů DN 1000 a DN 400. Byla provedena většina demoličních prací. Probíhá vrtání zápor. 

Stavební oddíl 07 (SO 07) - stanice Petřiny

Byly vyraženy přístupové štoly do trasy. Z přístupové štoly byl vyražen obratový tunel (178,5 m). Probíhá rozfárání před stanicí – levý boční výrub (vyraženo 24,0 m). Byla provedena montážní šachta a zahájena montáž razícího štítu TBM. Zařízení stavby TBM – výstavba pásových dopravníků, dopravník rubaniny. Dne 21. března se na staveništi na Vypichu uskutečnil slavnostní křest plnoprofilového razicího štítu, který bude razit většinu traťových tunelů na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Stavební oddíl 08 (SO 08)- mezistaniční úsek Petřiny – Nemocnice Motol

Probíhá ražba dvoukolejného tunelu z Vypichu (vyraženo 201 m ).

Stavební oddíl 09 (SO 09) – stanice Nemocnice Motol

Probíhá hloubení lamel trvale kotvené stěny stanice. Byla provedena opěrná stěna v ulici Kukulova, vč.odtěžení na úroveň vozovky. Na ploše zařízení staveniště u ulice Kukulova byla dokončena stavební jáma vč. zajištění (v definitivním stavu zde bude umístěn objekt hlavního větrání) a byla zahájena ražba odstavných a obratových kolejí (vyraženo 120 m).

Označení stavenišť

- v okolí stanice Dejvická – DEJ-P

- v okolí ulice Kanadská - E1

- v okolí stanice Bořislavka – CV1, CV2, CV3 a CV4

- v okolí stanice Nádraží Veleslavín – E2 a VE

- v okolí stanice Petřiny – PE1, PE2, PE3 a PE4

- v mezistaničním úseku Petřiny – Nemocnice Motol (Na Vypichu) – BRE1 a BRE2

- v okolí stanice Nemocnice Motol – MO1 a MO2

- v okolí ulice Kukulova – KU1