Vedení trasy

19.09.2011 14:09

Náměstí Míru

        Ražená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy náměstí a jeho bezprostředního okolí zde bude nově navrhovaná stanice trasy D plnit funkci přestupního místa na trasu A metra (včetně zajištění bezbariérového přístupu na tuto trasu) a na tramvajové linky vedené po ulicích Vinohradská, Korunní a Francouzská. Návrh stanice umožňuje jakékoli pokračování severním směrem k Hlavnímu nádraží a Náměstí Republiky/Žižkovu. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Náměstí Bratří Synků

        Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D zde svými vestibuly pokryje přímé vazby k území i k veškerým formám existující návazné hromadné dopravy. Vazbu na nedalekou železniční stanici Praha - Vršovice bude možno realizovat pouze nepřímo (pěší docházka).

Pankrác

        Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na provozovanou trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu. Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D-C. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Olbrachtova

        Ražená stanice s jedním vestibulem. Stanice trasy D zde bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové (výhledově i tramvajové) linky.

Nádraží Krč

        Povrchová stanice se dvěma vestibuly. Bude plně využita možnost přímého kontaktu se železniční tratí směřující na Vrané nad Vltavou a Dobříš/Čerčany a do centra Prahy. Význam přestupního místa poroste s postupným zaváděním intervalové dopravy na této železniční trati. Do koncepce řešení stanice trasy D bude zde zahrnuto i širší okolí. Součástí stanice bude objekt parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Nemocnice Krč

        Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude orientována k hlavnímu vstupu do nemocničního areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, s návaznou autobusovou dopravou městského i příměstského charakteru a do navazujícího sídliště Krč. Významnou roli zde bude hrát i předpokládaný rozvoj přilehlého území, kde se uvažuje s výstavbou obchodně společenských a obchodně administrativních komplexů.

Nové Dvory

        Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude plnit několik dopravních funkcí. Půjde zejména o dopravní obsluhu rozvíjejícího se sídliště i plánovaného obchodně administrativního centra a dále o přestupy na návaznou autobusovou dopravu. Za stanicí Nové Dvory bude založeno větvení trasy metra do směru Modřany. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků. Součástí řešení okolí stanice bude parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Libuš

        Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy přiléhajícího území bude ve stanici i přestupní vazba na návaznou autobusovou dopravu a na plánované prodloužení tramvajové trati z Modřan.

Písnice

        Hloubená stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude malý autobusový terminál a parkoviště P + R s kapacitou cca 400 stání.

Depo Písnice

        Povrchová stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude velký autobusový terminál a záchytné parkoviště P + R s kapacitou cca 800 stání (zachycení automobilové dopravy z jižní části středočeského regionu). Stanice je řešena jako koncová a umožňuje budoucí pokračování trasy do regionu.

Depo

        Součástí řešení trasy D je i depo, pro jehož realizaci je v územním plánu vyčleněna plocha jižně od Kunratické spojky.

        Vedení trasy D bude koncipováno jako otevřené, což znamená, že bude respektovat technickou reálnost výhledového prodloužení za stanici Nám. Míru (směr Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Žižkov). Na jižním konci trasy bude zohledňovat možnost prodloužení jižním směrem za stanici Depo Písnice do přilehlého regionu.

        Samozřejmou součástí všech stanic je i bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

        Na trase I.D bude jako na zcela nové, autonomní trase metra plně automatický provoz bez strojvedoucích. Plně automatický provoz zajistí zvýšení bezpečnosti provozu (nemůže dojít k selhání lidského faktoru), zvýšení komfortu cestování a umožní pružně reagovat na přepravní poptávku (snadné nasazení dalších souprav při zvýšené přepravní poptávce). Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících ve stanicích budou hrany nástupišť osazeny oddělovacími stěnami, které zabrání pádu osob nebo předmětů do kolejiště. Tyto stěny budou osazeny posuvnými dveřmi, které se budou otevírat synchronizovaně s dveřmi vlaku.